ku dňu 23.06.2024

 Ústredná odborná komisia SZCH pre chov drobných hlodavcov (ďalej len "ÚOK")

 

 1. Výstavu ušľachtilých morčiat organizujú Základné organizácie chovateľov morčiat SZCH  (ďalej len "ZO") a jej členovia starší ako 18 rokov. Spoluorganizatorom výstavy môže byť aj člen starší ako 15 rokov. Zodpovednosť za dodržiavanie vystavných podmienok nesie organizator. Výstavy sa môžu organizovať pre jedno plemeno, pre skupinu plemien alebo pre všetky plemená. Za prípravu, zabezpečenie, priebeh a likvidáciu výstavy zodpovedá výlučne usporiadateľ. Výstavy finančne aj technicky zabezpečuje usporiadateľ.
 2. Za výstavu sa považuje akákoľvek akcia konaná výhradne na území Slovenskej republiky, pri ktorej dochádza k posudzovaniu morčiat a udeľovaniu CAC.
 3. Konanie výstavy podlieha schváleniu Plemennej knihy morčiat SZCH (ďalej len "PK") a výboru ZO.
 4. Odborným garantom každej výstavy konanej na Slovensku je plemenná kniha morčiat SZCH. Má právo anulovať všetky výsledky výstavy, pokiaľ si organizátor nesplní všetky povinnosti vyplývajúce z výstavného poriadku.
 5. Organizátor je povinný informovať o plánovanej výstave správcu PK a tajomníka ZO minimálne 30 kalendárnych dní pred dňom konania, a to vyplnením elektronického formulára (systém následne informuje súčasne PK aj ZO).
 6. Organizátor má právo zmeniť zoznam posudzovateľov kedykoľvek od zverejnenia propozícií až do začatia posudzovania na výstave. Zmena alebo doplnenie posudzovateľov už v priebehu posudzovania je vylúčená. Organizátor výstavy je povinný oznámiť zmeny vystavovateľom (písomne, elektronicky, ústne, telefonicky,...). Vystavovateľ nemá nárok na vrátenie výstavných poplatkov pri zmene posudzovateľa.
 7. V deň konania Celoštátnej výstavy zvierat, alebo jej náhrady, nie je dovolené organizovať žiadnu inú výstavu . V prípade, že bola iná výstava ohlásená a schválená pred stanovením termínu CVZ bude táto výstava dodatočne zrušená zo strany PK morčiat SZCH.
 8. V týždni konania európskej výstavy s výstavou morčiat a taktiež týždeň pred a týždeň po konaní tejto výstavy, nie je dovolené organizovať národné ani medzinárodné výstavy morčiat. Tento zákaz vyplýva z Ústavy EE konkrétne článku 8 bodu 8.4 a taktiež z regulácií platných pre Európske výstavy, konkrétne odseku 2 bodu 2.2. Organizátori výstav na Slovensku sú povinný si sledovať dátum konania Európskej výstavy na oficiálnych stránkach Európskeho zväzu.V prípade, že slovenská výstava morčiat bola ohlásená a schválená pred stanovením termínu európskej výstavy, bude táto výstava dodatočne zrušená zo strany PK morčiat SZCH.
 9. Miesto a termín (odkaz na propozície) je na vyžiadanie zverejnený na webovej stránke ZO a PK.
 10. Ceny za oceňované miesta sú na rozhodnutí a možnostiach organizátora.
 11. Morčatá sú posudzované podľa Slovenského štandardu A, B a C. Do štandardu A patria hladké, anglický a americký crested, rex, americký a švajčiarsky teddy, rozeta, sheltia, coronet, texel, merino, peruánec, lunkarya – peruánec, alpaka a všetky plemená aj v saténe. Do štandardu B patria skinny, baldwin, cuy. Posudzovať sa môže aj podľa štandardu EE. Posudzovanie podľa iného štandardu je vylúčené.
 12. Do štandardov A a B je možné prihlásiť každe morča zodpovedajúce štandardu- vystavovateľ musí byť členom ľubovoľnej základnej organizácie chovateľov morčiat v SR alebo zahraničí. Vystavovateľ je povinný predložiť členský preukaz (základnej organizácie s preukázateľne platným členským pre daný rok) na vyžiadanie organizátora pri prijímaní morčiat v deň konania výstavy.Táto povinnosť nie je vyžadovaná u vystavovateľov z krajín, v ktorých neexistuje oficiálna organizácia chovateľov morčiat. 
 13. V štandarde C sú posudzované morčatá s alebo bez PP/VP, ktoré nespĺňajú podmienky štandardu A a B - vystavovateľ nemusí byť členom žiadnej organizácie.
 14. Voľba posudzovateľov na výstave je na organizátorovi - ZO alebo PK majú právo neschváliť vybraných posudzovateľov. Posudzovateľ môže vystavovať morčatá za podmienky, že dané morčatá objektívne posúdi iný posudzovateľ - rozhodnutie je na organizátorovi. Štandard C môže posudzovať aj adept na slovenského posudzovateľa, ktorý je uznaný ÚOK. 
 15. Výstavné poplatky musia vystavovatelia zaplatiť organizátorovi do uzávierky výstavy, ak organizátor nerozhodne inak. Vyplatené poplatky sú nevratné (v prípade odhlásenia alebo neúčasti). V prípade zrušenia výstavy organizátorom, budú vystavovateľom všetky poplatky vrátené. Pri dohode s organizátorom o vyplatení poplatkov v deň konania výstavy je povinný vystavovateľ zaplatiť poplatky aj pri neúčasti (dodatočne do 7 dní od dňa konania).
 16. Organizátor je povinný nahlásiť správcovi PK tých vystavovateľov, ktorí si nesplnili finančné záväzky (nezaplatili výstavné poplatky alebo prípadné škody spôsobené vinou vystavovateľa). Zoznam týchto vystavovateľov bude zverejnený na webovej stránke PK (meno a adresa vystavateľa, e-mail, suma, záväzok). Do zaplatenia finančných záväzkov voči organizátorom, sa vystavovatelia nemôžu zúčastniť žiadnej inej slovenskej výstavy morčiat SZCH. Splnenie záväzkov je organizátor povinný bezodkladne nahlásiť správcovi PK. Výbor materskej ZO morčiat SZCH vystavovateľa- dlžníka má právo dlžníkovi pozastaviť členstvo do doby kým nebudú splnené finančné záväzky. V krajnom prípade členská schôdza materskej ZO morčiat SZCH môže ukončiť členstvo dlžníka v jej ZO.

 17. Triedy:

  BABY     - vek do 5 mesiacov, min. hmotnosť všetkych štandardov 500g (okrem plemena cuy min. 700g)
  JUNIOR - vek 5 až 9 mesiacov, cuy min. 1000g
  ADULT   - vek nad 9 mesiacov, cuy min. 1800g

  Pri akejkoľvek pochybnosti môže posudzovateľ morča kontrolne prevážiť. V prípade nižšej hmotnosti, než je uvedené, môže morča diskvalifikovať.

  Dodržiavanie veku na zaradenie do triedy:

  - Jednodňová výstava: deň výstavy je rozhodujúci
  - Výstava rozdelená na viac dní: prvý deň je rozhodujúci

  Príklad 1: Dátum narodenia 1.1.2011, dátum konania  2-dňovej výstavy 31.5-1.6.2011. V tomto prípade rozhoduje prvý deň výstavy, morča patrí do triedy baby počas celej doby výstavy(aj keď ďalšie dni je podľa výpočtu junior).
  Príklad 2: Dátum narodenia 1.1.2011. dátum konania 2 jednodňových výstav 31.5-1.6.2011. V tomto prípade výpočet robíme pre každý deň výstavy, 31.5.2011 patrí do triedy baby a 1.6.2011 do triedy junior.

 18. Veterinárne podmienky:
  Každá výstava musí byť riadne nahlásená na RVPS (https://www.svps.sk). Organizátor je povinný sa riadiť pokynmi a pravidlami RVPS aj platnou legislatívou SR pri organizovaní výstavy. Slovenský zväz chovateľov nenesie zodpovednosť za prípadné veterinárne nedostatky.
 19. Nevýstavné morčatá budú umiestnené vo vlastných prepravkách a zodpovedá za ne výlučne ich majiteľ.
 20. Nie je dovolené vyberať a odnášať morčatá z výstaviska pred ukončením výstavy. Odchodom z výstavy pred jej ukončením vedie k diskvalifikácii a anulovaniu výsledkov posudzovaných morčiat vystavovateľa. S vystavenými morčatami môžu manipulovať len nosiči a majitelia po dohode s usporiadateľom.
 21. Využitie poplatkov za klietkovné a sponzorské je na zvážení usporiadateľa. Usporiadateľ hradí všetky náklady spojené s organizovaním výstavy a prípadný zisk mu ostáva.
 22. Odoslaním prihlášky sa vystavovateľ zaväzuje plniť pokyny organizátora.
 23. Za správnosť údajov v prihláškach je zodpovedný výľučne vystavovateľ.
 24. Prípadné chyby v katalógu je povinný vystavovateľ nahlásiť pred začatím posudzovania.
 25. Uvedenie chybného údaju plemena, pohlavia, triedy, dátumu narodenia v prihláške vedie k strate nároku na akékoľvek ocenenie okrem CAC.
 26. Zistenie zlej farby srsti pri posudzovaní nevedie k diskvalifikácii morčaťa, ale ruší nárok na ocenenia, ktoré sú spojené s farbou srsti. Vystavovateľ je povinný pri zmene farby morčaťa evidovaného v PK morčiat SZCH ohlásiť túto skutočnosť na PK. Posudzovateľ môže zmenu na žiadosť vystavovateľa vhodne zapísať do dokladu o pôvode po kompletnom skončení posudzovania.
 27. Organizátor môže k posudzovaniu pripustiť aj morčatá neuvedené v katalógu, ale tieto morčatá môžu získať len CAC (ďalší postup na výstave a akékoľvek ocenenia sú vylúčené). Tieto morčatá sa nezapočítavajú do počtu prihlásených zvierat v rôznych kategóriách. Vystavovateľ musí nahlásiť morčatá pred začatím posudzovania. Vo výsledkovej listine budú uvedené na konci v samostatnej tabuľke alebo inak vhodne vyznačene v hlavnej tabuľke. 
 28. Zoznam udeľovaných ocenení a spôsob ich udeľovania musí byť vždy uvedený vo výstavných propozíciách.
 29. Ocenenia:
  Ocenenia pre víťazné morčatá si volí organizátor podľa svojho uváženia - organizátorovi neplynie povinnosť udeľovať akékoľvek ocenenie. 
  Spôsob udeľovania ocenení v štandarde C (maznáčik) je plne na úvažení organizátora.

  Záväzné pravidlá pre udeľovanie akýchkoľvek ocenení pre štandard A a/aj B:
  Pre udelenie akéhokoľvek ocenenia v štandarde A alebo B musí mať morča minimálne bodové hodnotenie 93 bodov alebo slovné hodnotenie SG a vyššie. Ocenenia nie sú nárokovateľné. 
  Udeľovanie ocenení nemusí byť podmienené najvyšším bodovým alebo slovným hodnotením. Neodporúča sa zlučovať vekové triedy. 
  Prvé miesta ocenení sa udeľujú v prípade prihlásených minimálne *3 morčiat (párov, kolekcií), druhé miesto pri počte prihlásených min. *4 morčiat (párov, kolekcií) a tretie miesto pri počte prihlásených min. *5 morčiat (párov, kolekcií).          *Do počtu prihlásených morčiat sa nezapočítavajú dodatočne prihlásené morčatá, ktoré na základe výstavného poriadku alebo výstavných propozícií nemajú nárok na dané ocenenia

  Kolekcia: Kolekciu tvoria 4 morčatá rovnakého plemena, farby, kresby a patriace jednému vystavovateľovi (veková trieda nerozhoduje). Minimálne jeden jedinec musí byť iného pohlavia ako zvyšok kolekcie.
  Páry: Pár tvorí samec a samica rovnakého plemena, farby, kresby a patriace jednému vystavovateľovi (veková trieda nerozhoduje).
  O výsledku kolekcie alebo páru môže a nemusí rozhodovať celkový súčet bodov - rozhodnutie o spôsobe výberu víťazov je na organizátorovi.

  Odporúča sa rozdelenie ocenení pre štandard A a/aj B podľa ich hodnoty nasledovne:
  Ocenenie typu A: Bude udelené najlepšiemu morčaťu výstavy zo štandardov A a/aj B.
  Ocenenia typu B: Budú udelené prvé tri miesta za najlepšie krátkosrsté, dlhosrsté, bezsrsté morčatá výstavy, prípadne aj prvé tri miesta z tried BABY, JUNIOR, ADULT v kategóriách krátkosrsté, dlhosrsté a bezsrsté. 
  Ocenenia typu C: Budú udelené za najlepšie morča v plemene.

  Špeciálne ocenenia
  :
  Národný víťaz - je udeľovaný výhradne na výstave morčiať pri CVZ alebo jej náhrade.
  Čestná cena, cena posudzovateľa, cena organizátora, cena návštevníkov výstavy alebo hostí - ich udelenie a pravidlá sú výhradne na rozhodnutí organizátora (bez limitov počtu prihlásených morčiat).
 30. Katalóg:
  Organizátor je povinný bezplatne vydať každému vystavovateľovi katalóg posudzovaných morčiat.
  Povinné údaje: katalógové číslo, meno vystavovaného morčaťa, evidenčné číslo PK SZCH ak ho má pridelené (tvar SK/2013/12345), plemeno, farba, štandard, trieda, dátum narodenia, pohlavie, predajnosť, meno vystavovateľa. Katalóg ďalej musí obsahovať zoznam všetkých vystavovateľov, mená posudzovateľov a zoznam sponzorov. 
  Nedovolené údaje: registračné číslo (CZ/SK)
  Odporúča sa zahrnúť do katalógu aj plnú (skrátenú) verziu aktuálnych podmienok Šampionátu Slovenskej republiky. Vydanie katalógu je možné v elektronickej aj tlačenej forme. 
 31. Organizátor má povinnosť z výstaviska vykázať vystavovateľov a iné osoby, ktoré konajú v rozpore s týmto výstavným poriadkom, resp. narúšajú priebeh výstavy. Fajčenie vo výstavných priestoroch je prísne zakázané.
 32. Výstavné priestory a klietky:
  Organizátor musí vybrať vhodné priestory (vonkajšie alebo vnútorné) ku konaniu výstavy, aby nedošlo k ohrozeniu zdravotného stavu výstavných morčiat. Výstavné klietky musia byť vzájomne oddelené, tak aby sa zamedzilo akémukoľvek kontaktu medzi morčatami (napríklad plastová prepážka). Organizátor má možnosť neposkytnúť výstavné klietky a v tom prípade si musí vystavovateľ zabezpečiť vhodné podmienky pre pobyt morčiat na výstave.
 33. Individuálne hodnotenie morčiat musí byť bodové (0-100) alebo slovné (skratky) podľa tabuľky v tomto poriadku. Iné formy hodnotenia sú zakázané a nebudú akceptované.
 34. Postup pri posudzovaní:
  Morčatá z výstavných klietok k posudzovaciemu stolu nosia nosiči alebo vystavovateľ - musí byť vopred spresnené vo výstavných propozíciách. Posudzovací priestor musí byť viditeľne oddelený od okolitého priestoru. Posudzovanie môže verejnosť sledovať z primeranej vzdialenosti, ale v prípade hlasných komentárov má posudzovateľ možnosť požiadať organizátora o vyčlenenie priestoru pre posudzovanie s vylúčením verejnosti. Je vylúčené, aby sa pri posudzovaní zhromažďovali alebo zasahovali do posudzovania vystavovatelia alebo návštevníci. Priamo pri posudzovaní je výlučne posudzovateľ, zapisovateľ a po dohode s organizátorom oficiálny adept na slovenského posudzovateľa. Posudzovateľ alebo zapisovateľ zapisuje hodnotenia morčiat do posudzovateľského zoznamu a na posudzovateľské lístky morčiat.
 35. Posudzovateľský zoznam a posudzovateľské lístky morčiat:
  Povinné údaje: názov a miesto konania výstavy, katalógové číslo, meno morčaťa, evidenčné číslo PK SZCH ak ho má pridelené (tvar SK/2013/12345), plemeno, farba, štandard, trieda, dátum narodenia, pohlavie, hodnotenie, podpis a pečiatka posudzovateľa, meno posudzovateľa (iba v prípade, ak posudzovateľ nemá pečiatku), koĺónka pre CAC
  Voliteľné údaje: meno vystavovateľa, predajnosť
  Nedovolené údaje: registračné číslo (CZ/SK)
  - Každá strana posudzovateľského zoznamu musí obsahovať názov a miesto konania výstavy a podpis a pečiatku posudzovateľa. Každý posudzovateľ má svoj posudzovateľský zoznam na zapisovanie hodnotení.
  - Posudzovací zoznam a posudzovateľský lístok môže byť výlučne v slovenskom a/alebo anglickom jazyku.
 36. Organizátor a organizačný výbor výstavy nepreberajú záruku za prípadné ochorenie, uhynutie, stratu zvierat alebo iné škody vzniknuté vystavovateľovi. Výnimku tvorí úhyn výstavného morčaťa spôsobený jednoznačné nevhodnou manipuláciou so zvieraťom zo strany organizátora. Finančná hodnota výstavných morčiat je stanovená nasledovne: morčatá štandardu A 15€, štandardu B 30€ a štandardu C 5€. Organizátor je povinný vyplatiť škodu do 14 kalendárnych dní na účet vystavovateľa.
 37. Za škody, ktoré vzniknú organizátorovi vinou vystavovateľa, zodpovedá vystavovateľ a je povinný ich uhradiť v plnej výške.
 38. Protest proti rozhodnutiu posudzovateľa – oceneniu, poradiu, udeleným titulom a podobne nie je prípustný.
 39. Povinnosti organizátora po skončení výstavy:
  Po skončení výstavy organizátor musí zaslať výsledkovú listinu do 14 kalendárnych dní od dňa konania na email plemennej knihy morčiat SZCH. Výsledková listina musí obsahovať: názov výstavy, miesto a dátum konania; katalógové číslo, meno vystavovaného morčaťa, evidenčné číslo (SZCH), plemena, farba, štandard, trieda, dátum narodenia, pohlavie,  meno vystavovateľa, bodový zisk, všetky získané ocenenia. Na konci listiny sa musí nachádzať zoznam posudzovateľov, zloženie celého organizačného výboru a meno osoby, ktorá vypracovala výsledkovú listinu.
 40. Organizátor je povinný archivovať posudzovateľský zoznam a výsledkovú listinu po dobu 9 mesiacov od dátumu odoslania výsledkovej listiny. V prípade potreby je povinný tieto dokumenty predložiť na žiadosť správcu PK morčiat SZCH. 
 41. Výstava, udelené tituly a ocenenia, CAC budú akceptované až po splnení všetkých povinností organizátora voči Plemennej knihe morčiat SZCH. Akceptované výstavy morčiat SZCH sú uvedené na http://www.szch-morcata.sk/vystavy súčasne s výsledkovou listinou.
 42. Plemenná kniha morčiat SZCH môže uznať výstavu za neplatnú v prípade zistenia vážneho porušenia výstavného poriadku. 
 43. Plemenná kniha morčiat SZCH môže do troch mesiacov od zverejnenia výsledkovej listiny zrušiť platnosť udelených ocenení (selektívne alebo hromadne) v prípade porušenia výstavného poriadku pri ich udeľovaní. Zrušenie platnosti ocenení bude zverejnené na webe www.szch-morcata.sk/ v aktualitách a v zozname akceptovaných výstav ako poznámka k výstave.
 44. Porušenie ustanovaní výstavného poriadku môžu k viesť k disciplinárnemu konaniu voči organizátorovi, ktoré vedie Plemenná kniha morčiat SZCH a ÚOK za účasti zástupcu ZO morčiat SZCH, ktorej je organizátor členom. Výsledkom disciplinárneho konania môže byť až zákaz konania výstav na 5 rokov. Body 42 a 43 tohto výstavného poriadku môžu byť aplikované aj bez konania disciplinárneho konania.

Slovné hodnotenie pri posudzovaní

 

Skratka Body Slovensky Anglicky Nemecky
V 98-100 vynikajúci outstanding vorzüglich
HV 95-97,5 výborný excellent hervorragend
SG 92-94,5 veľmi dobrý very good sehr gut
G 90-91,5 dobrý good gut
NB pod 90 nedostatočný not satisfactory nicht befriedigend
D 0 diskvalifikovaný disqualification disqualifikation

 


Udeľovanie CAC

 

 1. CAC znamená Certifikát čakateľa na šampionát (Certificat d´Aptitude au Championat).
 2. CAC vydáva organizátor výstavy so súhlasom správcu PK zápisom skratky CAC na posudzovací lístok morčaťa.  
 3. Minimálne kritérium pre získanie CAC je 95 bodov alebo slovné hodnotenie HV alebo V. 
 4. CAC môže byť zapísaný aj na diplome ocenení udeľovaných na výstave, ale takýto diplom nie je akceptovaný ako doklad o získaní CAC.
 5. Duplikát CAC sa vystavuje v závažných prípadoch na základe overenia bodového zisku morčaťa z výsledkovej listiny výstavy a posudzovateľského zoznamu daného posudzovateľa. O takéto potvrdenie je možné požiadať na PK do 8 mesiacov po konaní výstavy, e-mailom na adrese Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a je spoplatnené podľa platného cenníka PK.

 


 


Šampionát Slovenskej republiky

 

Základné ustanovenia:

 

 1. Základnou podmienkou pre priznanie šampionátu, je aby morča bolo evidované a uchovnené v Plemennej knihe morčiat SZCH, resp. splnilo podmienky na uchovnenie a evidenciu (CZ registrácia alebo SK návrh na uchovnenie od posudzovateľa)  a v tom prípade bude následne evidované a uchovnené za poplatok.
 2. Šampionát potvrdzuje výlučne Plemenná kniha morčiat SZCH.
 3. Žiadosť o udelenie titulu je potrebné poslať elektronicky (poštou). K žiadosti je nutné priložiť kópiu diplomu CAC a preukazu o pôvode.  
 4. Dokladom o priznaní šampionátu je diplom v elektronickej (vystavené do 30 dní*)
 5. Priznanie titulu je spoplatnené podľa platného cenníka.
 6. Vo všetkých prípadoch žiadateľ musí najskôr uhradiť poplatok a následne mu budú vystavené doklady.
 7. Zoznam udelených šampionátov je zverejnený na www.szch-morcata.sk, kde sú uvedené informácie o morčati a základné údaje žiadateľa (meno, obec - miesto chovu, krajina).
 8. Diplom je výhradne majetkom žiadateľa o šampionát, pokiaľ v žiadosti neuvedie inak.

  * kalendárnych dní od podania žiadosť resp. splnenia všetkých podmienok šampionátu

 

Uznanie ocenení CAC :

 

a) získané na slovenskej výstave

- Budú uznané CAC, z výstav uvedených na zozname uskutočnených akceptovaných výstav morčiat SZCH (http://www.szch-morcata.sk/vystavy) . Po splnení všetkých povinností organizátora voči Plemennej knihe. Ostatné CAC vydané inou organizáciou nebudú akceptované.

b) získané na zahraničnej výstave
- Budú uznané CAC, ktoré vydal organizátor výstavy. Ostatné CAC vydané inou organizáciou nebudú akceptované.


V prípade, že krajina nevydáva CAC, tak za toto ocenenie bude považované slovné hodnotenie V / HV alebo bodové hodnotenie min. 95/100. 
Konkrétne CAC sa smie použiť len pre priznanie jedného šampionátu (je vylúčené viac nasobné využitie CAC).


titul "Slovenský šampión mladých"  (SKCJ)

 • Titul bude priznaný morčaťu, ktoré získa tri CAC z triedy BABY alebo JUNIOR, aspoň od 2 rôznych posudzovateľov na slovenský výstavách. Jedno CAC môže byť zo zahraničnej výstavy. Titul nebude udelený pokiaľ morča už získalo titul Slovenský šampión.

 

titul "Slovenský šampión"  (SKCH)

 

 • Titul bude priznaný morčaťu, ktoré získa päť CAC (minimálne 1 CAC z triedy ADULT) na slovenských výstavách. Dve CAC môžu byť zo zahraničnej výstavy. CAC musia byť minimálne od dvoch rôznych posudzovateľov.

 

titul "Grandšampión"   (SKGC)

 

 • Titul môže byť priznaný morčaťu, ktoré už má titul Slovenský šampión a získalo v triede ADULT tri CAC, aspoň od 2 rôznych posudzovateľov na slovenských výstavách.
 

titul "Interšampión"  (SKIC)

 • Titul môže byť priznaný morčaťu, ktoré už má titul Grandšampión a získalo v triede ADULT dve CAC na slovenskej výstave a jednu na zahraničnej výstave, alebo na zahraničných výstavách získalo dve CAC v triede adult a jednu má zo slovenskej výstavy, takisto v triede ADULT. CAC musia byť minimálne od dvoch rôznych posudzovateľov. 

 

 


Oceňovanie chovateľských staníc

Základné ustanovenia:

 1. Chovateľ má nárok na získanie ocenení chovateľskej stanice, pokiaľ morčatá z jeho vlastného odchovu - majú v mene názov chovateľskej stanice (musia byť zapísané a uchovnené v evidencii PK morčiat SZCH) získajú určitý počet titulov Slovenský šampión (ďalej len SKCH).
 2. Základnou podmienkou pre priznanie ocenení, je aby chovateľ mal platnú chovateľskú stanicu morčiat v SZCH a bol členom ľubovolnej ZO morčiat SZCH.
 3. Ocenenia potvrdzuje výlučne Plemenná kniha morčiat SZCH.
 4. Žiadosť o udelenie ocenení je potrebné poslať na plemennú knihu pomocou elektronického formulára.  
 5. Dokladom o priznaní ocenení je diplom v elektronickej (vystavené do 30 dní*) .
 6. Priznanie ocenení je bezplatné, ale poštovné náklady hradí chovateľ.
 7. Tituly iných krajín, iné tituly pod SZCH (SKCJ,SKIC,SKGC,...) sa nezapočítavajú do súčtu titulov potrebných na priznanie ocenení.
 8. Morčatá nemusia byť vo vlastníctve chovateľskej stanice.
 9. Najnižším ocenením je Bronzová chovateľská stanica, najvyšším ocenením je Diamantová chovateľská stanica.
 10. Platnosť najvyššieho získaného ocenenia je neobmedzená.
 11. Zoznam ocenených chovateľských staníc je uverejnený na webovej stránke PK morčiat SZCH v samostatnom zozname a v profile chovateľskej stanice, uvádza sa len najvyššie získané ocenenie.

        * kalendárnych dní od podania žiadosť

 

ocenenie "Bronzová chovateľská stanica"   

  

Bude priznané chovateľskej stanici, ktorá získala celkovo  5-krát titul SKCH.

   

ocenenie "Strieborná chovateľská stanica"  
 • Bude priznané chovateľskej stanici, ktorá získala celkovo 10-krát titul SKCH.
 • ocenenie "Zlatá chovateľská stanica"

 

Bude priznané chovateľskej stanici, ktorá získala celkovo 15-krát titul SKCH. 

 

 • ocenenie "Platinová chovateľská stanica"

  

Bude priznané chovateľskej stanici, ktorá získala celkovo 30-krát titul SKCH.

  

ocenenie "Diamantová chovateľská stanica"

 

Bude priznané chovateľskej stanici, ktorá získala celkovo 50-krát titul SKCH. 

 


Záverečné ustanovenia

 1. Vý stavný poriadok je záväzný pre všetky ZO alebo iné zložky SZCH a ich členov zaoberajúcich sa chovom morčiat.
 2. Zmeny a doplnky k Výstavnému poriadku sú súčasťou Výstavného poriadku, musia byť prerokované na riadnom zasadnutí ÚOK a budú vhodne zverejnené.
 3. Výnimky z Výstavného poriadku povoľuje výlučne PK.
 4. Tento Výstavný poriadok platí od 23.06.2024.